loader animation

ทำไมต้องเรียนสาขา IT @สวนดุสิต

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

icon1 สาขาไอที, เรียนไอที, หลักสูตรไอที, หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ, หลักสูตร IT, สาขา IT, สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, อยากเรียนไอที, สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ, หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต, เทคโนโลยีสารสนเทศ, Information Technology, สวนดุสิต, ม.สวนดุสิต, มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

เน้นปฏิบัติจริง

เด็กสาขาไอที (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ) ต้องฝึกงานระหว่างเรียนกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้งมีหน่วยงานภายนอกมาให้ความรู้เพิ่มเติม

icon2 หลักสูตรไอที, หลักสูตรไอที, หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ, เรียนไอที, อยากเรียนไอที, หลักสูตร IT, สาขา IT, สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ, หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต, เทคโนโลยีสารสนเทศ, Information Technology, สวนดุสิต, ม.สวนดุสิต, มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

เลือกเรียนตามความถนัด

ในวิชาเลือกของสาขาไอที (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ) เด็กไอทีสามารถเลือกเรียนตามความถนัด และมีเสริมความรู้ตามความต้องการของนักศึกษา

icon3  สาขาไอที, เรียนไอที,หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ, หลักสูตรไอที, อยากเรียนไอที, หลักสูตร IT, สาขา IT, สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ, หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต, เทคโนโลยีสารสนเทศ, Information Technology, สวนดุสิต, ม.สวนดุสิต, มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

มีทุนการศึกษา

นักศึกษาสาขาไอที (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ) สามารถกู้ กยศ.ได้ มีทุนจากมูลนิธิ ทุนจากคณะวิทยาศาสตร์ฯ สำหรับเด็กไอทีที่เรียนดีและมีจิตอาสา

icon4 สาขาไอที, หลักสูตรไอที, เรียนไอที, หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ, เรียนไอที, อยากเรียนไอที, หลักสูตร IT, สาขา IT, สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ, หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต, เทคโนโลยีสารสนเทศ, Information Technology, สวนดุสิต, ม.สวนดุสิต, มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

จบแล้วมีงานทำ

งานสายไอทีเป็นงานที่มีความมั่นคง และมาแรง หลังวิกฤตโควิด-19 (ที่มา: Krungsri Guru) ดังนั้นจบแล้วมีงานทำแน่นอน

งานด้านไอที
1. นักเขียนโปรแกรมหรือโปรแกรมเมอร์
2. ผู้ดูแลและบริหารฐานข้อมูล
3. ผู้พัฒนาและบริหารระบบเว็บไซต์
4. ผู้ดูแลและบริหารระบบเครือข่าย
5. เจ้าหน้าที่พัฒนาสื่อมัลติมีเดีย
6. ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
***ถือเป็นอาชีพมาแรงหลังโควิดสำหรับเด็กสาขาไอที

โครงสร้างหลักสูตรของสาขา IT
(สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต

ชื่อเต็มภาษาไทย: หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ: Bachelor of Technology Program in Information Technology
ชื่อปริญญาและสาขา ภาษาไทย:
เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ),
ทล.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ชื่อปริญญาและสาขา ภาษาอังกฤษ:
Bachelor of Technology (Information Technology), B.Tech. (Information Technology)

รายละเอียดสาขาไอที

สิ่งที่เด็กไอที ควรรู้

บริการต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตจัดให้นักศึกษาสาขาไอที
(สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ)

ข่าวประชาสัมพันธ์ สาขา IT
(สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ)

พิธีไหว้ครูปีการศึกษา 2563 เรียนไอที, สาขาไอที, อยากเรียนไอที

November 12, 2020 (Update)

พิธีไหว้ครูปีการศึกษา 2563

พิธีไหว้ครูปีการศึกษา 2563 สาขาไอที @คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์วิทยาศาสตร์ (ถนนสิรินธร) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ ห้อง Hall 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 63

นักศึกษาไอที รับวุฒิบัตรและทุนการศึกษาเรียนดีและมีจิตอาสา สาขาไอที, หลักสูตรไอที, หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ, หลักสูตร IT, สาขา IT, เรียนไอที, อยากเรียนไอที, สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ, หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต, เทคโนโลยีสารสนเทศ, Information Technology, สวนดุสิต, ม.สวนดุสิต, มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

November 12, 2020 (Update)

รับวุฒิบัตรและทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่เรียนดีและมีจิตอาสา

นักศึกษาสาขาไอที รับวุฒิบัตรและทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่เรียนดีและมีจิตอาสา ในพิธีไหว้ครูปีการศึกษา 2563 @คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์วิทยาศาสตร์ (ถนนสิรินธร) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ ห้อง Hall 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 63

เรียน PowerBI เรียนไอที, สาขาไอที, อยากเรียนไอที

October 29, 2020 (Update)

เรียนรู้โปรแกรม Power BI Desktop

ผศ.ดร. ธวัชชัย ตั้งอุทัยเรือง อาจารย์จากบัณฑิตวิทยาลัย มาเป็นวิทยากรเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ "โปรแกรม Power BI Desktop" ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ผลทางธุรกิจจากหลาย ๆ แหล่งข้อมูลและนำเสนออกมาในรูปแบบ Interactive ทั้งแบบตาราง กราฟ ชาร์ท แผนที่ และรูปร่างต่าง ๆ ในวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ณ ห้อง 11305 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

อบรม UX/UI สาขา IT, สาขาไอที, สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, หลักสูตรไอที, หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ, หลักสูตร IT, สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ, หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต, เทคโนโลยีสารสนเทศ, มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

October 6, 2020 (Update)

การแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากรุ่นพี่

สาขา IT ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการออกแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ โดยได้เชิญวิทยากร คุณวีระชัย ใจกว้าง ตำแหน่ง User Experience Designer: Manager (ผู้เชี่ยวชาญงานออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้งาน) บริษัท เงินติดล้อ จำกัด มาให้ความรู้เพิ่มเติมในวันที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง 11701 ม.สวนดุสิต

รูปอบรม GIS สาขาไอที, หลักสูตรไอที, หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ, หลักสูตร IT, สาขา IT, เรียนไอที, อยากเรียนไอที, สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ, หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต, เทคโนโลยีสารสนเทศ, Information Technology, สวนดุสิต, ม.สวนดุสิต, มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

August 19, 2020 (Update)

อบรมโปรแกรม ArcGIS โดยบริษัท ESRI

โครงการ "ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) ในยุค Digital Transformation" สำหรับนักศึกษาสาขาไอที ชั้นปีที่ 4 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากบริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด (ESRI) ในการ Upskill ให้กับนักศึกษาที่กำลังจะจบออกไปทำงานด้านไอที ระหว่างวันที่ 19 ส.ค.-18 พ.ย. 63

พี่สอนน้องลงทะเบียน เรียนไอที, สาขาไอที, อยากเรียนไอที

August 11, 2020 (Update)

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รหัส 63

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สาขาไอที @คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์วิทยาศาสตร์ (ถนนสิรินธร) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ ห้อง Hall 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ในวันที่ 11 สิงหาคม 63

สารจากประธานสาขา IT

ประธานหลักสูตรกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่สาขา IT