loader animation

การรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2564

เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 64 รอบ 2 Quota  สาขา IT, สาขาไอที, สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, หลักสูตรไอที, หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ, หลักสูตร IT,  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ, หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต,  เทคโนโลยีสารสนเทศ, มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

รอบที่ 2 (Quota)

การรับสมัคร TCAS64 รอบที่ 2 (Quota) จำนวน 20 คน
รับสมัครตั้งแต่วันนี้– 23 เมษายน 2564
มีเกณฑ์ดังนี้
1. กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 2.00 (กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วใช้ 6 ภาคการศึกษา)
3. แฟ้มสะสมผลงาน (เน้นผลงานหรือกิจกรรมด้าน IT) พร้อมคลิปวิดีโอแนะนำตัวและนำเสนอผลงาน
4. สอบสัมภาษณ์ (ออนไลน์)

***รับทุกแผนการเรียน*** สมัครได้ที่ http://entrance.dusit.ac.th
(ส่ง Portfolio มาได้ทางอีเมล sduitbtech@gmail.com )

การรับสมัคร TCAS64 รอบที่ 3 (Admission2)

รอบที่ 3 (Admission1)

การรับสมัคร TCAS64 รอบที่ 3 (Admission1) จำนวน 30 คน
รับสมัคร 7 – 15 พฤษภาคม 2564
มีเกณฑ์ดังนี้
ONET 50%
GPAX 20%
GAT 30%
PAT 1 -
PAT 2 -
PAT 5 -
เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
***รับทุกแผนการเรียน*** สมัครได้ที่ http://entrance.dusit.ac.th

การรับสมัคร TCAS64 รอบที่ 3 (Admission2)

รอบที่ 3 (Admission2)

การรับสมัคร TCAS64 รอบที่ 3 (Admission2) จำนวน 30 คน
รับสมัคร 7 – 15 พฤษภาคม 2564
มีเกณฑ์ดังนี้
ONET 30%
GPAX 20%
GAT 10%
PAT 1 20%
PAT 2 20%
PAT 5 -
เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
***รับทุกแผนการเรียน*** สมัครได้ที่ http://entrance.dusit.ac.th

Brochure แนะนำหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Brochure Page1

download Brochure
สมัครได้ที่ http://entrance.dusit.ac.th

Brochure แนะนำหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Brochure Page2

download Brochure
สมัครได้ที่ http://entrance.dusit.ac.th

YouTube แนะนำสาขา IT

สมัครได้ที่ http://entrance.dusit.ac.th