loader animation

ผลงานนักศึกษาหลักสูตรไอที

นวัตกรรมระบบแนะนำจุดถ่ายภาพบนเส้นทางรถไฟฟ้า BTS

Poster งาน AUCC2020

นวัตกรรมระบบแนะนำจุดถ่ายภาพบนเส้นทางรถไฟฟ้า BTS
.

โมบายแอพพลิเคชั่นสำหรับการแนะนำหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Poster งาน AUCC2020

โมบายแอพพลิเคชั่นสำหรับการแนะนำหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

อินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง (IoT) สำหรับการเกษตรอัจฉริยะในฟาร์มกุ้ง

Poster งาน AUCC2020

อินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง (IoT) สำหรับการเกษตรอัจฉริยะในฟาร์มกุ้ง

#

Poster งาน AUCC2020

นวัตกรรมโมบายแอปพลิเคชั่นส่งเสริมการท่องเที่ยวไหว้พระ 9 วัด รอบเกาะรัตนโกสินทร์

นวัตกรรมแนะนำสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือน

Poster งาน AUCC2020

นวัตกรรมแนะนำสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือน

นวัตกรรมแนะนำสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือน

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1

นายศาศวัต เต๊ะวงษ์ (รหัส62) คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 กิจกรรม Smart Start Idea by GSB Start up ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและธนาคารออมสิน ซึ่งได้ใช้เวลาระหว่างเรียนออนไลน์จากที่บ้านในรายวิชาปฏิบัติการการคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนานวัตกรรม ของ ดร.ชนินทร์ ฐิติเพชรกุล นำเสนอไอเดีย นวัตกรรมธุรกิจเพื่อสุขภาพ โดยคนไทยก้าวไกลสู่สากล ในหัวข้อ "B Care+ Application" สำหรับติดตามสถานการณ์สถิติการระบาดและข่าวสารต่างๆ ของโรค COVID-19

นวัตกรรมแนะนำสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือน

เกียรติบัตรงานประชุมวิชาการ

โมบายแอปพลิเคชันประเมินความเสี่ยงการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามโซเชียลมีเดีย

นวัตกรรมแนะนำสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือน

เกียรติบัตรงานประชุมวิชาการ

เกมจำลองการคัดแยกขยะด้วยเทคโนโลยี RFID

นวัตกรรมแนะนำสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือน

เกียรติบัตรงานประชุมวิชาการ

โมบายแอปพลิเคชันประเมินความเสี่ยงการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามโซเชียลมีเดีย