loader animation

ผลงานนักศึกษาหลักสูตรไอที

นวัตกรรมระบบแนะนำจุดถ่ายภาพบนเส้นทางรถไฟฟ้า BTS

Poster งาน AUCC2020

นวัตกรรมระบบแนะนำจุดถ่ายภาพบนเส้นทางรถไฟฟ้า BTS
.

โมบายแอพพลิเคชั่นสำหรับการแนะนำหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Poster งาน AUCC2020

โมบายแอพพลิเคชั่นสำหรับการแนะนำหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

อินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง (IoT) สำหรับการเกษตรอัจฉริยะในฟาร์มกุ้ง

Poster งาน AUCC2020

อินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง (IoT) สำหรับการเกษตรอัจฉริยะในฟาร์มกุ้ง

#

Poster งาน AUCC2020

นวัตกรรมโมบายแอปพลิเคชั่นส่งเสริมการท่องเที่ยวไหว้พระ 9 วัด รอบเกาะรัตนโกสินทร์

นวัตกรรมแนะนำสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือน

Poster งาน AUCC2020

นวัตกรรมแนะนำสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือน

นวัตกรรมแนะนำสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือน

เกียรติบัตรงานประชุมวิชาการ

โมบายแอปพลิเคชันประเมินความเสี่ยงการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามโซเชียลมีเดีย

นวัตกรรมแนะนำสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือน

เกียรติบัตรงานประชุมวิชาการ

เกมจำลองการคัดแยกขยะด้วยเทคโนโลยี RFID

นวัตกรรมแนะนำสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือน

เกียรติบัตรงานประชุมวิชาการ

โมบายแอปพลิเคชันประเมินความเสี่ยงการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามโซเชียลมีเดียย