คณาจารย์สาขาไอที ม.สวนดุสิตเข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางความร่วมมือระหว่าง ม.ของประเทศอินโดนีเซีย และประเทศไทย

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 คณาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย รศ.ดร.พรรณี สวนเพลงผศ.ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า ผศ.ชูติวรรณ บุญอาชาทอง ผศ.ภูริพจน์ แก้วย่อง และ อ.ทินกร ชุณหภัทรกุล เข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยของประเทศอินโดนีเซีย และประเทศไทย ผ่านระบบ Zoom โดยในการประชุมครั้งนี้มีตัวจากมหาวิทยาลัยดังนี้

  1. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Abdul Haris [Indonesia]
  2. Kasetsart University [Thailand]
  3. Valaya Alongkorn Rajabhat University [Thailand]
  4. Suan Dusit University [Thailand]
  5. Universitas Muhammadiyah Makassar [Indonesia]
  6. Thammasat University [Thailand]