สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รอบ 12 เดือน 2564

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รอบ 12 เดือน ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 1 สิงหาคม 2565 โดยมีคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินดังนี้ ประธานกรรมการฯ ผศ.ดร.สันต์ชัย รัตนนนท์ กรรมการ ผศ.ดร.วิสันต์ ตั้งวงษ์เจริญ และ อ.ธิติมา แก้วมณี เลขานุการ ผศ.วัชรากรณ์ เนตรหาญ ทั้งนี้หลักสูตรผ่านการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ในระดับดี 3.62