รับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เพื่อขอรับทุนการศึกษามูลนิติหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย จำนวน 61 ทุน ทุนละ 25,000 บาทต่อปี